شما اينجا هستيد: Home » تولید مثل قناری » برنامه نوردهی قناری :

برنامه نوردهی قناری :

برنامه نوردهی قناری :
 نورمهمترين عامل برای به بلوغ رسيدن – رشد و توليد مثل و شروع و پايان پرريزی قناری ها می باشد . اگر ارزش نوردهی صحيح و مناسب بيش از يک تغذيه خوب نباشد کمتر هم نخواهد بود بنابر اين چگونگی نور دادن در فصول مختلف سال يکی از عواملی است که در موفقيت شما نقش بسزايی دارد . همانطور که طول روز از ابتدای فصل تابستان تا انتهای فصل پاييز سير نزولی در پيش ميگيرد درفصل زمستان و بهار سير صعودی خواهد داشت درنتيجه می توان اختلاف اين کاهش و افزايش را محاسبه نمود . اين اختلاف حدودا زمانی معادل پنج ساعت است , با دانستن اينکه کوتاهترين روز سال حدود ده ساعت و بلندترين روز سال تقريبا پانزده ساعت بطول می انجامد , نتيجه می گيريم که برای جلوگيری از خستگی مفرط  در طول دوران توليد مثل نبايد پرنده ها روزانه بيش از پانزده ساعت بيداری داشته باشند   و به آرامش و استراحت نيز نياز دارند . نکته مهم ديگری که بايد مد نظر داشته باشيد چگونگی نور دادن يا کاهش و افزايش زمان نوردهی است . همانطور که با تغيير فصل از تابستان تا اواخر پاييز بتدريج زمان نور دهی کاهش می يابد برای افزايش آن و به بلوغ رسيدن پرنده ها بايد پنجاه روز قبل از جفت اندازی به اين کاراقدام نماييد . روش کار به اين گونه است که هفته اول يک ربع و هفته دوم نيم ساعت و هفته های سوم و چهارم و پنجم يک ساعت برای هر هفته و در دوهفته پايانی به ترتيب نيم ساعت و يک ربع به زمان نوردهی افزوده می شود و در صورتی که بخشهای ديگر را به خوبی مديريت کرده باشيد از چهل وپنجمين روز بعد از شروع نوردهی پرنده های نر و ماده همگی آمادگی خود را برای توليد مثل نشان خواهند داد .

برنامه نوردهی قناری

نمونه برنامه نوردهی :

هفته                    تاریخ         ساعت بیداری      ساعت خواب     زمان بیداری       دما   

اول(یک ربع)        9/26 الی10/2        6/30                 17/15               10/45       18 الی 21

دوم (نیم ساعت)  10/3الی10/9            ”                   17/45               11/15              “

سوم(یکساعت)   10/10 الی10/16        ”                   18/45               12/15              “

چهارم(یکساعت) 10/17 الی10/23         ”                   19/45              13/15              “

پنجم(یکساعت)  10/24 الی10/30         ”                   20/45               14/15              “

ششم(نیم ساعت) 11/1 الی11/7         ”                   21/15               14/45              “

هفتم(یک ربع)     11/7 الی 11/14         ”                   21/30                 15            21 الی 24

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top