این پرنده معروفترین نوع فینچ آفریقایی است .

در قبال رنگ آمیزی ساده اش صدایی بسیار دلپذیر دارد .

8973884eae0dbdde76ebc7c5945f530c

نوع نر و ماده آن شبیه یکدیگرند .

گیرلیتس خاکستری معمولا در اواخر پاییز تخم گذاری میکند .

در صورت ترکیب آن با قناری ، چون از نظر ژنتیکی قوی تر از قناری است ، نوزادان به وجود آمده بیشتر خصوصیات او را به خود خواهند گرفت .

می توان چنین نتیجه گیری کرد که صدای دلپذیر این پرنده به یمن ماتی رنگ پرها است .